«Енциклопедистика в діяльності Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка»
Круглий стіл до 100-річчя Національної академії наук України
26 червня 2018 року

Наукові розвідки й огляди про академічні енциклопедії


Бігун В.
«Юридична енциклопедія» в 6 томах як джерело філософсько-правових знань // Проблеми філософії права. 2005. Т. 3. С. 426-430.

Богданьок Я.
Досвід опрацювання енциклопедичного видання на прикладі «Енциклопедії історії України» // Поліграфія і видавнича справа. 2008. № 1. С. 29-35.

Бойко Ю.
Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України: історія створення та діяльність // Гілея: науковий вісник.2016. Вип. 109. С. 50-55.

Борчук С.
Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: до постановки питання // Галичина. 2014. Число 25-26. С. 305-313.

Боряк Г., Папакін Г.
Відкриті гуманітарні енциклопедичні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: зб. наук. праць. Число 21. Київ, 2013. С. 73-89.

Боряк Г., Смолій В.
«Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика // Український історичний журнал. 2014. № 4 (517). С. 4-16.

Добко Т.
Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: становлення і розвиток // Українська енциклопедистика. Матеріали другої Міжнародної наукової конференції (Київ, 17 червня 2011 року). Київ, 2014.С. 92-98.

Железняк М.
Енциклопедія сучасної України: історія створення// Наука України у світовому інформаційному просторі: зб. наук праць. Вип. 12. Київ, 2015. С. 115-127.

Железняк М., Кацалап Р.
Онлайн-версія Енциклопедії Сучасної України: до початку реалізації проекту // Енциклопедичний вісник України. 2015. Вип. 6–7. С. 28–32.

Калениченко А.
Українська музична енциклопедія: здобутки і проблеми // Українська енциклопедистика: Матеріали третьої Міжнародної наукової конференції (Київ, 22–23 жовтня 2013 року). Київ, 2014. С. 61-66.

Карпіловська Є., Заблюк М.
Енциклопедія «Українська мова»: структура та принципи укладання // Енциклопедичний вісник України. 2009. Вип. 1. С. 47-53.

Кратко М.
Як створювалася україномовна «Енциклопедія кібернетики» // Історична правда (онлайн-ресурс). 07.02.2011.

Кульчицький С.
Вітчизняна історія в енциклопедичному форматі // Енциклопедичний вісник України. 2009. Вип. 1. С. 39-46.

Купчинський О.
Передмова / Енциклопедія "Наукове товариство імені Шевченка". Т. 1. Київ-Львів-Тернопіль, 2012.

Муріна С.
Порівняльна характеристика кількісних параметрів персоналій «Української радянської енциклопедії», «Енциклопедії сучасної України» та бази даних електронного «Українського національного біографічного архіву» // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. 2012. Вип. 34. С. 523-531.

Немкович О.
Академічна «Українська музична енциклопедія» як резонатор провідних тенденцій розвитку і якісних змін в українській музикознавчій науці на межі ХХ – ХХІ століть // Українське мистецтвознавство: Матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. праць. Вип. 12 Київ, 2012. С. 90-100.

Павко А.
Політична енциклопедія // Український історичний журнал. 2012. № 3. С. 217-220.

Пономаренко Л.
«Шевченківський словник» як персональна енциклопедія: типологічні риси довідкового видання // Держава та регіони. 2012. Вип. 3. С. 100-103.

Пономаренко О., Кульчицька Г.
Упорядкування номенклатури мінеральних видів у зв’язку з підготовкою Мінералогічної енциклопедії України // Мінералогічний журнал. 2015. Т. 37. № 2. С. 3-12.

Романів О.
Довгий, тернистий шлях українства до самопізнання // Енциклопедія українознавства. Т. 1. (Перевидання в Україні). Львів, 1993.

Сокіл В.
Почин української фольклористичної енциклопедії // Народознавчі зошити. 2014. № 3 (117). С. 590-619.

Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки і перспективи: наук. збірник. Київ, 2015. 252 с.

Фельбаба М.
Історія проекту "Української радянської енциклопедії" у контексті політики українізації: дис. ... канд. іст. наук / Ін-т історії України НАН України. Київ, 2001.

Черниш Н.
Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. Львів: Фенікс, 1998.

Черниш Н.
Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: Піраміда, 2018.

Шемшученко Ю.
Фундаментальний звід знань про державу і право (6-томна «Юридична енциклопедія») // Енциклопедичний вісник України. 2009. Вип. 1. С. 27-33.


Основні академічні енциклопедії (за секціями НАН України)


Секція суспільних і гуманітарних наук

Енциклопедія історії України: У 10 т. Редкол.: Смолій В.А. та ін. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2003-2013.

Енциклопедія етнокультурознавства: У 2 Ч. / Редкол.: Римаренко Ю., Шемшученко Ю. та ін. та ін. Київ: Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2000-2002.

Енциклопедія м. Часів Яр / Редкол.: Гірчак В. та ін. Часів Яр, Київ: Центр пам'яткознавства НАН України, 2010.

Енциклопедія морських катастроф України: затонулі пам’ятки антич., середньовіч. і нової, історії: залишки міст і поселень, військ. кораблі, цивіл. судна, авіа- та бронетехніка / Укл.: Воронов С.О. Київ: Ін-т археології НАН України, 2008.

Енциклопедія сучасної України: В 30-ти т. Т. 1-18 / Редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І. та ін. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2001-2017.

Звід пам’яток історії та культури України / Редкол.: Смолій В.А., Боряк Г.В. та ін. Київ: Інститут історії України НАН України, 1999-2018:

(1999) Звід пам’яток історії та культури України : Київ. Кн. 1, Ч. 1: А–Л

(2004) Звід пам’яток історії та культури України : Київ. Кн. 1, Ч. 2: М–С

(2007) Звід пам’яток історії та культури України : Полтавська область, Новосанжарський район

(2010) Звід пам’яток історії та культури України : Полтавська область. Великобагачанський район

(2010) Звід пам’яток історії та культури України : Полтавська область. Решетилівський район

(2011) Звід пам’яток історії та культури України : Київ. Кн. 1, Ч. 3: С–Я

(2012). Звід пам’яток історії та культури України

(2015) Звід пам’яток історії та культури України : Чернігівська область. Вип. 1: Чернігівський район

(2017) Звід пам’яток історії та культури України : Закарпатська область

(2017) Звід пам’яток історії та культури України : Сумська область

(2018) Звід пам’яток історії та культури України : Волинська область

Дипломатія сучасної України: Енциклопедичний довідник / Редкол.: Железняк М.Г., Дзюба І.М. та ін. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 1997.

Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. / Гол. ред. Тронько П.Т. Київ: ГР УРЕ АН УРСР, 1968-1973.

Країни світу і Україна: У 5 т. Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / Редкол.: Кудряченко А.І., Бульвінський А.І. та ін. Київ: Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2017.

Культура: Ілюстрована енциклопедія України / Укл.: Попович М.В. Київ, 2010.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / Редкол.: Римаренко Ю.І. та ін. Київ: Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України, 1996.

Мала енциклопедія міжнародного права / Редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. Київ: Київський університет права НАН України, 2013.

Мала енциклопедія теорії держави і права / Редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. Київ: Київський університет права НАН України, 2010.

Мала енциклопедія українського народознавства / Редкол.: Павлюк С. та ін. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007.

Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник / Редкол.: Смолій В.А., Пінчук Ю.А., Ясь О.В. Київ: Інститут історії України НАН України, 2005.

Політична енциклопедія / Редкол.: Левенець Ю., Шаповал Ю. та ін. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2012.

Політологічний енциклопедичний словник: У 2-х вид. / Редкол.: Шемчушенко Ю.С., Бабкін В.Д. та ін. Київ: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 1997-2004.

Тарас Шевченко: енциклопедичний онлайн-портал. Київ: Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, 2014.

Україна в міжнародних відносинах: Енциклопедичний словник-довідник. Вип. 1-4 Київ: Інститут історії України НАН України, 2009-2013.

Українська музична енциклопедія: У 6 т. Т. 1-4 / Редкол.: Скрипник Г.А. та ін. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, 2006-2016.

Українська мова: Енциклопедія: У 4-х вид. / Редкол.: Русанівський В.М. та ін. К.: Інститут української мови НАН України; Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України, 2004-2013.

Українська літературна енциклопедія: У 5 т. Т. 1-3 / Редкол.: Дзеверін І.О., Жулинський М.Г. та ін. Київ: Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 1988-1995.

Українська фольклористична енциклопедія / Гол. ред. В. Сокіл. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018.

Український енциклопедичний кінословник / Редкол.: Безклубенко С. та ін. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, 2006.

Філософський енциклопедичний словник: А-Я / Редкол.: Шинкарук В.І. Київ: Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України, 2002.

Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ — початок ХХ століття): Енциклопедичний словник / Редкол.: Скрипник Г. А. та ін. Київ: Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2006.

Франківська енциклопедія: У 7 т. Т. 1 / Редкол.: Жулинський М., Нахлік Є. та ін. Львів: Інститут Івана Франка НАН України, 2016.

Шевченківська енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Жулинський М.Г. та ін. Київ: Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2012-2015.

Шевченківський словник: У 2 т. Редкол.: Кирилюк Є. та ін. Київ: Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 1976-1978.

Юридична енциклопедія: у 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко Ю.С. та ін. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1998–2004.

Секція фізико-технічних і математичних наук

Астрономічний енциклопедичний словник / Редкол.: Климишин І.А., Корсунь А.О. та ін. Київ: ГАО НАН України; Львів: ЛНУ, 2003.

Імена України в Космосі. Науково-енциклопедичне видання / Редкол.: Вавилова І.Б., Плачинда В.П. Київ: ГАО НАН України, 2003.

Надтверді абразивні матеріали в механообробці: Енциклопедичний довідник / Редкол.: Новіков М.В. та ін. Київ: Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. 2013.

Неорганическое материаловедение: Энциклопедическое издание в 2 т. / Укл.: Гнесин Г. та ін. Київ: Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 2007-2008.

Физика твердого тела: Энциклопедический словарь: В 2 т. / Редкол.: Бар'яхтар В.Г. та ін. Київ: НАН України, 1996-1998.

Енциклопедія кібернетики в 2 т. / Редкол.: В. М. Глушков та ін. Київ: Інститут кібернетики ім. В. Глушкова НАН України, 1973.

Секція хімічних і біологічних наук

Мінералогічна енциклопедія України: онлайн-енциклопедія (Українська мінералопедія) / За ред. Пономаренка О.М. Київ: Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. Семененка НАН України, 2016

Паразитологія та патологія риб: Енциклопедичний словник-довідник / Редкол.: Гаєвська А.В. та ін. Київ: Інститут проблем міцності ім. Г. Писаренка НАН України; Інститут біології південних морів імені О. Ковалевського НАН України, 2004.

Ихтиопатологическая энциклопедия / Редкол.: Давидов О. та ін. Київ: Ін-т зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України, 2000.

Українська нафтогазова енциклопедія. / Редкол.: Іванишин В. та ін. Львів: Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, 2016.


Збірник доповідей учасників круглого столу


Доповіді опубліковано в 10-му вип. "Енциклопедичного вісника України"